• Originele werken
  • Fine Art Prints
  • Met certificaat
  • Veilig gekocht

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene Verkoopvoorwaarden Aquarel Art geldend per 10 april 2020

 

Vestigingsadres: Zaadmarkt 83, 7201 DC Zutphen

Contactgegevens: telefoon 06 215 75 290 of per e-mail info@aquarel-art.nl

Inschrijving KvK 33257560

 

1 DEFINITIES

Voor de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder vermeld:

Aquarel Art: de onderneming zoals bovenstaand beschreven bemiddelt in de verkoop van kunstwerken van kunstenaars aan kopers via de website www.aquarel-art.nl;

Kunstenaar: de maker en eigenaar van het ten verkoop aangeboden aquarelschilderij of kunstwerk;

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten via Aquarel Art koopt;

Partijen: Aquarel Art en de koper;

Producten: aquarelschilderijen, kunstwerken, kunstafdrukken, lijstwerk en overige en toekomstige producten en diensten van Aquarel Art;

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Aquarel Art en de koper ten aanzien van de levering van de producten;

Levering: het moment dat de koper of een derde die handelt namens de koper daadwerkelijk bezitneemt van en controle krijgt over de producten;

Intellectuele eigendomsrechten: alle volledige, wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare aanverwante rechten in de ruimste zin van het woord, waaronder met name wordt verstaan - doch hiertoe niet is beperkt - het volgende (of aanspraken daarop):  auteursrecht, handelsnamen, databaserechten, knowhow en domeinnamen, met inbegrip van eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle bevoegdheden die de betreffende nationale en internationale voorschriften daaraan kunnen toekennen.

 

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan, offertes en leveringen van, en overeenkomsten met en betalingen aan Aquarel Art door koper.

2.2. Door het plaatsen van een opdracht, bestelling of aankoop gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

3 KOOPOVEREENKOMST

Een koopovereenkomst tussen Aquarel Art en de koper komt pas tot stand wanneer Aquarel Art een opdracht van de koper schriftelijk per e-mail en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

4 BESTELLING

4.1. Offertes van Aquarel Art kunnen enkel worden aanvaard zonder afwijkingen. Alle offertes van Aquarel Art, ongeacht of deze op basis van normale prijzen of speciale aanbiedingen zijn, blijven geldig zolang de voorraad strekt. De koper kan geen rechten ontlenen aan offertes van Aquarel Art.

4.2. Aquarel Art zal niet gebonden zijn aan overduidelijke fouten of vergissingen in haar offertes.

4.3. De standaardmethode voor het vermelden van prijzen is in euro's (€). De prijzen van de producten vermeld op de website van Aquarel Art zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen en inclusief verzendkosten en/of andere transportkosten.

4.4. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper via een e-mail een gespecificeerd betaalverzoek van Aquarel Art waarin het bestelde product en het totale bedrag van de bestelling wordt vermeld inclusief verzendkosten.

4.5. Aquarel Art heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen binnen één week na ontvangst te weigeren.

 

5 LEVERING

5.1. De koper is de volledige koopprijs zoals in artikel 4.4 is gedefinieerd bij vooruitbetaling verschuldigd. Levering van het bestelde product vindt niet plaats voordat de betaling door Aquarel Art geheel is ontvangen op de overeengekomen wijze.

5.2. Een door Aquarel Art vermelde leveringsdeadline is slechts een indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de deadline definitief is.

5.3. Levering van het product geschiedt doordat de koper het product ophaalt op het vestigingsadres van Aquarel Art of ophaalt op een door Aquarel Art ander aangegeven adres. Levering geschiedt ook doordat Aquarel Art het product in het kader van de overeenkomst door een vervoerder laat bezorgen op het door de koper opgegeven adres. Op de koper rust in een afnameplicht.

5.4. Het risico van verlies, diefstal, vernietiging en/of beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment dat de koper, of iemand die handelt namens de koper, deze daadwerkelijk in bezit krijgt. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat Aquarel Art het product voor levering gereed heeft en de koper het product niet volgens overeenkomst afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen ook alle door Aquarel Art in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die Aquarel Art door niet-afname lijdt.

 

6 BETALING

6.1. Aquarel Art vereist betaling van de producten voorafgaand aan levering.

6.2.  Reclames over ontvangen betaalverzoeken moeten binnen 8 dagen na datum van verzending of afgifte van het betaalverzoek schriftelijk aan Aquarel Art kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan het betreffende betaalverzoek door koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd.

 

7 ONTBINDING

7.1. Als de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Aquarel Art gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst:

  1. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het voldoen aan deze verplichting naar het oordeel van Aquarel Art voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. elk van de overeenkomsten die Aquarel Art met de koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Aquarel Art en zonder dat Aquarel Art tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.2. In alle in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Aquarel Art op de koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is Aquarel Art gerechtigd om de betreffende onbetaald gebleven producten terug te vorderen. In dat geval zullen Aquarel Art en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de gebouwen van de koper te betreden om die producten in bezit te nemen teneinde Aquarel Art in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 

8 PRIVACY VAN DE KOPER

8.1. Aquarel Art behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. Aquarel Art gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling en levering van de producten. Aquarel Art is ook bevoegd gebruik te maken van de persoonsgegevens voor haar eigen promotieactiviteiten, zoals de Aquarel Art-nieuwsbrief.

8.2. Aquarel Art zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.

 

9 HERROEPINGSRECHT & RETOURNEREN

9.1. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de producten te herroepen. Hiervoor informeert de koper Aquarel Art tijdig per e-mail; of schriftelijk op het bovenstaande adres (Aquarel Art, Zaadmarkt 83, 7201 DC Zutphen).

9.2. Als de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk om te beoordelen of hij of zij het product wil behouden. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en het verpakkingsmateriaal.

9.3. De koper dient de producten onverwijld met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de koper. Retourzendingen dienen aangetekend verzonden te worden aan het bovenstaande retouradres (Aquarel Art, Zaadmarkt 83, 7201 DC Zutphen).

9.4. Als de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal Aquarel Art de aankoopprijs zoals is omschreven in artikel 4.4 binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten restitueren.

9.5. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf 9.2., of als de producten anderszins niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd, is Aquarel Art niet gehouden de aankoopprijs aan de koper te restitueren.

 

  1. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

10.1 Aquarel Art sluit herroepings- en/of retourrecht nadrukkelijk uit in van geval van levering van een individueel samengesteld product. Veelal betreft dit met name kunstafdrukken in een gelimiteerde oplage.

10.2 Er is sprake van een individueel samengesteld product als de koper zelf een keuze heeft gemaakt voor het formaat van het kunstwerk, de kleur en het formaat van het passe-partout, de kleur en het formaat van de lijst en de keuze voor een bepaald type vensterglas.

 

11 GARANTIE & GEBREKKIGE PRODUCTEN

11.1. Aquarel Art garandeert de echtheid van het product, tenzij nadrukkelijk anders vermeld is bij de productaanbieding op de website van Aquarel Art.

11.2. Ingeval de producten niet voldoen aan de redelijke vereisten van de producten, moet de koper dit onverwijld bij Aquarel Art melden, doch in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de levering van de producten. Als de koper niet voldoet aan de bepalingen van deze paragraaf, komt enig recht op terugvordering en/of enige andere mogelijke schadevergoedingsclaim te vervallen.

11.3. Indien tijdig, en met inachtneming van alle bepalingen in artikel 11 is gereclameerd, zijn de daaruit voor Aquarel Art voortvloeiende verplichtingen de volgende:

a. Als naar het redelijke oordeel van Aquarel Art genoegzaam is aangetoond dat het product is beschadigd en dat Aquarel Art daarvoor aansprakelijk is, zal Aquarel Art de keus hebben:

I. het betreffende product te repareren of te restaureren;

II. de koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen;

III. de koopovereenkomst te ontbinden.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Aquarel Art ter zake van haar verplichtingen jegens de koper volledig zijn gekweten;

b. Indien naar het redelijk oordeel van Aquarel Art genoegzaam is aangetoond dat het product in strijd met een verklaring van echtheid overeenkomstig het bepaalde in 10 lid 1 niet echt is, heeft de koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het product betaalde koopprijs - zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins - tegen gelijktijdige teruggave van het product aan Aquarel Art, mits de koper het product teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het product verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de koper het product niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het product bevond, vervallen de aanspraken van de koper en is Aquarel Art niet tot restitutie gehouden.

11.4. In het geval dat door Aquarel Art aan een product reparatie- of restauratiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit product voor risico van de koper. Tot het tijdstip waarop Aquarel Art overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel een product heeft teruggenomen, blijft dit product eveneens voor risico van de koper.

 

12 BEHOUD VAN RECHTEN

12.1. Alle aan de koper geleverde artikelen blijven eigendom van Aquarel Art of van de door Aquarel vertegenwoordigde kunstenaar totdat alle door de koper verschuldigde bedragen voor de geleverde of te leveren producten, alsmede alle andere bedragen die de koper is verschuldigd als gevolg van wanbetaling, volledig zijn betaald.

12.2. Zo lang het eigendom van de producten niet is overgegaan op de koper, is de koper niet bevoegd de producten in onderpand te geven of enige derde er rechten op te verlenen.

12.3. Zonder afbreuk te doen aan enige bevoegdheden heeft Aquarel Art het recht, zo lang als enige verschuldigde bedragen, waaronder in ieder geval begrepen bedragen die voortvloeien uit leveringen, niet zijn betaald, de geleverde artikelen terug te nemen/op te halen.

 

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1. In alle gevallen ontstaat aansprakelijkheid van Aquarel Art ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst slechts als de koper Aquarel Art op rechtsgeldige wijze schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke herstelperiode en indien Aquarel Art na die periode toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten om Aquarel Art in staat te stellen adequaat te reageren.

13.2. Aquarel Art is uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen die haar zijn te verwijten en die rechtstreeks verband houden met de levering van de producten.

13.3. Elke verplichting tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot de prijs van het product.

13.4. Als en voor zover uitkering of betaling onder de voorwaarden van voorgaande paragraaf, om welke reden dan ook, niet van toepassing is, zal enige verplichting (juridisch of anderszins) van Aquarel Art tot betaling van een vergoeding zijn beperkt tot aankoopprijs van de betreffende bestelling.

 

14 OVERMACHT

14.1. Als Aquarel Art tekortschiet in enige verplichting jegens de koper, kan een dergelijke tekortkoming Aquarel Art niet worden aangerekend ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

14.2. Overmacht omvat (maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen georganiseerd door een erkende bond en handelingen of het uitblijven hiervan van overheden, inclusief gemeenten (zoals importbeperkingen).

14.3. Alle bepalingen van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van Aquarel Art en/of enige derden die zijn betrokken bij de productie en de levering van de producten. Alle gevallen van uitblijvende en/of late en/of gebrekkige uitvoering door de in deze bepaling genoemde partijen zal worden beschouwd als overmacht van Aquarel Art.

 

14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van Aquarel Art, alsmede alle andere documenten en materialen geleverd door Aquarel Art, zijn uitsluitend in handen van Aquarel Art. De koper verkrijgt geen enkele (gebruiks-)rechten en/of andere bevoegdheden.

14.2. De koper verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Aquarel Art of deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen.

14.3. Het auteursrecht op de producten -aquarelschilderijen en kunstwerken - behoort bij de kunstenaar en wordt zowel door de kunstenaar als door de Aquarel Art uitdrukkelijk voorbehouden.

14.4. Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte product openbaar te maken en/of te reproduceren. Aquarel Art kan bemiddelen tussen kunstenaar en koper als de koper tot publicatie en/of openbaarmaking van het product wenst over te gaan.

 

16 VERVALTERMIJN

16.1. Voor zover in deze voorwaarden niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper met betrekking tot de koop en verkoop van het product jegens de verkoper in ieder geval een jaar nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

16.2. Rechten en bevoegdheden die voor de koper uit de koopovereenkomst met Aquarel Art voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

 

17 OVERIG

17.1. De algemene voorwaarden van de koper, ongeacht de naamgeving en vorm hiervan, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.2. Aanpassingen op deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden slechts van kracht als de partijen hier schriftelijk mee instemmen.

17.3. De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zal niet de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden tot gevolg hebben. In het geval enige bepaling nietig is, zullen de partijen deze in samenspraak vervangen door een rechtsgeldige bepaling op een zodanige wijze dat de strekking van deze algemene voorwaarden van kracht blijft.

 

18 KLACHTEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN

18.1. Ingeval de koper een klacht, vragen over deze Algemene Verkoopvoorwaarden en/of andere opmerkingen heeft, kan de koper contact opnemen met Aquarel Art via de contactgegevens vermeld in deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De koper kan Aquarel Art bereiken per telefoon, via e-mail of per brief.

18.2. Als de koper een klacht heeft, zal Aquarel Art contact opnemen met de koper binnen 14 (veertien) werkdagen na de ontvangst van de klacht. In alle andere gevallen kan Aquarel Art besluiten - maar is hiertoe niet verplicht - om contact op te nemen met de koper.

 

19 RECHTSKEUZE EN FORUM

19.1. Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en enige overeenkomsten die daarmee verband houden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij Aquarel Art besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de koper bij de bevoegde rechter in een andere staat of plaats van vestiging.

 

Algemene Verkoopvoorwaarden van Aquarel Art V3 100420

 

Algemene Verkoopvoorwaarden Aquarel Art PDF

error: Content is protected !!